资讯详情 资讯详情 资讯详情 资讯详情

MP400B型电子天平操作规程

发布日期:2011-10-11 

MP400B型电子天平操作规程 

  1. 揭开称量盘,将电子天平调至水平; 

  2. 按通电源,按开机 1—2s,自检 6s; 

  3. 预热 5min,精确称时,预热 30min; 

  4. 直按称量时,先按“置零”健,将天平清零,再在称量盘放置物体,稳定  

     后读数; 

  5. 用容器称量时,先将容器放在称量盘上,清零处理,再称量; 

  6. 称量完毕,拔掉电源。


最后更新:2011-10-11